Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

História

História požiarnej ochrany v našej obci

Požiarna ochrana v našej obci má hlboké korene v minulosti a má významné postavenie aj v súčasnosti. Z podnetu ochrany pred požiarmi vznikla potreba združovať sa do kolektívov a vytvárať hasičské zbory. Aj z podnetu vtedajšieho Obecného zastupiteľstva v Martinčeku bol 26.2.1928 založený  v obci hasičský zbor. Zbor mal vtedy  17 členov.

Medzi zakladajúcich členov patrili:

Kohút Koloman, Lauko Mikuláš, Gejdoš Ľudovít, Jarabák Silvester, Surový Emil, Stolár Jozef, Jarabák Jozef, Mračko Karol, Lauko Klement

Vo funkcii veliteľa hasičského zboru sa  od založenia vystriedali títo občania:

Hasiči

 

Jarabák Jozef, Mračko Karol, Hrnčiar Peter, Jarabák Silvester, Hrčka Tomáš,

Banda Stanislav, Lauko Jozef ml., Surový Dominik, Drapáč Ernest,

Kohút Ferdinand, Surový Pavol, Kondra Miloslav

Prvým predsedom hasičského zboru v Martinčeku bol p. Krajčí Štefan.
Po ňom nasledovali: Tomus Milan, Surový Emil, Stolár Ivan, Uhrina Štefan, Tomus Milan, Surový Pavol. Je veľa zaslúžilých členov, ktorí pracovali vo výbore a ťahali činnosť základnej organizácie. Sú nimi: Surový Pavol, Tomus Milan, Uhrina Štefan, neb. Drapáč Pavol, Gallas Pavol, Pavlík Dušan, Kondra Miloslav, Surová Danka, Bachan Rastislav, Kohút Rastislav, Kohút Ferdinand, Surový Emil.

Starší
 

Vybavenie hasičského zboru

Vybavenie hasičského zboru pri jeho založení bolo veľmi slabé. K dispozícii bola vyradená prenosná ručná striekačka s niekoľkými metrami hadíc.

V roku 1928 bola zakúpená štvorkolesová ručná striekačka. Taktiež boli zakúpené hadice a savice.

V roku 1929 bol zbor vystrojený pracovnou hasičskou rovnošatou, ktorá bola zakúpená z prostriedkov našich občanov a to tak, ze sa občania zriekli podpory za utrpenú živelnú pohromu – ľadovec a podporu z poisťovne venovali hasičom. Tu sa môžeme zamyslieť, či by dnes vedel niekto venovať niekoľko vlastných korún na potreby požiarnej ochrany.

Od roku 1957 máme motorovú stiekačku  PS-8.

 V roku 1966 bola dokončená stavba novej požiarnej zbrojnice v Kultúrnom dome.

Od roku 1978 máme striekačku PS-12, boli prikúpené hadice a rovnošaty pre ženy i pre mužov.

V roku 1990 sa nám podarilo získať požiarne auto  Aviu.

V roku 1999 bola zakúpená požiarna striekačka PPS-15.

 

Požiarne družstvá 

Každý hasič si musí uvedomiť, že k účinnému zásahu nestačí len obetavosť. Je potrebné dokonale a systematicky sa pripravovať na požiarnicke súťaže, ktoré sú previerkou pripravenosti k zásahom. V našej obci pracuje družstvo mužov a od roku 1955, s výnimkou rokov 1970-1973 aj družstvo žien. O ich kvalitnú prípravu sa zaslúžili:

Kohút Ferdinand, Surový Pavol, Gallas Pavol, Kondra Miloslav, Žilinčan Michal

V roku 1955 bolo v Martinčeku založené požiarne družstvo žien.

Hasičky

Medzi najvýraznejšie úspechy ženského družstva patrila účasť aj na celoslovenských súťažiach. V roku 1974 obsadili v okrese Lipt. Mikuláš 1.miesto a na celoslovenskej súťaži v Novej Bani obsadili 3.miesto. Potom hneď v roku 1975 obsadili v okrese 1. miesto a reprezentovali náš okres na celoslovenskej súťaži v Myjave, kde obsadili 8.miesto. V roku 1976 taktiež obsadili v okrese 1.miesto a na celoslovenskej súťaži v Leviciach obsadili 2.miesto. V tom istom roku sa zúčastnili súťaže o zlatú prúdnicu v Hruštíne, kde obsadili 1.miesto. Prácu a výkon žien ocenil aj ÚV  SZPO SSR a z jeho podnetu štáb čsl. televízie nakrútil film v našej obci pre televízne vysielanie Poľnica a to požiarny zásah našich žien:


Bachanová Gertrúda, Bachanová Marta, Mračková Eva, Mračková Emília, Jarabáková Eva, Hrčková Oľga,

Krajčiová Elena, Jarabáková Stanislava, Kohútová Ľudmila, Jarabáková Mária

HasičkyBachan


Ďalšími členakami  hasičského zboru, ktoré patrili do požiarneho družstva v rokoch 1980 – 1984 sú: Bandová Mária, Jarabáková Katarína, Jarabáková Stanislava, Pekárová Jana, Firicová Beata, Drapáčová Mária, Lauková Viera, Kapinová Margita, Jarabáková Jana, Lauková Daniela

KapinHasgrDievčataDievčata


členkami boli:Po rokoch úspechov prišiel generačný problém, ktorý vyriešilo nové ženské družstvo v roku 1987 pod vedením veliteľov Pavla Surového a Pavla Gallasa .

Adamčiaková Danka, Kmeťová Iveta, Malenčíková Jarmila, Bobeková Ružena, Bobeková Anna, Surová Eva, Uhrinová Jana, Surová Marta

BobekBobek

Hrčková Erika, Podskubová Silvia, Pavlíková Erika, Tomusová Martina, Tomusová Anna, Bobeková Gabriela,Postupne k nimi pribúdali nové členky a mnohé sú členkami hasičského zboru dodnes. Boli nimi:

Lukačová Ivana, Pekárová Silvia, Jurčová Slávka, Ovadová Miroslava, Ovadová Zuzana, Mrvová Lucia,

Difková Erika, Lukacsová Kvetoslava, Surová Zuzana, Skladaná Janka, Lauková Daniela, Lukacsová Eva

AviaTomusDievčataPiestPies

Od roku 2001 požiarne družstvo žien je nefunkčné, mnohé členky sa vydali a mnohé staršie sú aj naďalej členkami Základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru.Tieto nové členky dosiahli výrazné výsledky na okresnom kole v Lipt. Sliačoch v roku 1999, kde obsadili pekné 1.miesto a postúpili ďalej na krajské kolo do Lipt. Mikuláša, kde tiež obsadili 1. miesto. Tak sa prebojovali na Republikové kolo do Piešťan, kde obsadili pekné 4.miesto.

V roku 1992 aktívne pracovalo družstvo dorastu, ktoré dosiahlo dobré výsledky aj v okrese. V okrskovej súťaži v Komjatnej sa umiestnili na 1. mieste a v okresnom kole v Okoličnom na 2. mieste. Z dorastu nám však vyrástli muži a tak mnohí boli prínosom pre požiarne družstvo mužov.

Družstvo dorastu tvorili:

Surový Martin, Lauko Branislav, Kohút Alexander, Bobek Ján, Drapáč Ľubomír ml., Mandák Zdeno, Kajda Radovan
PampiKomjatna

Marton Jakub, Lacko Lukáš, Maliňák Štefan, Marton Lukáš, Maliňák Šimon, Brtko Jozef, Ovad Roman, Brtko Michal, Banda Peter V roku 2003 sme postavili nové družstvo dorastu v zložení:

Dorast
V roku 2004 toto družstvo dorastu na previerke pripravenosti  v Lipt. Lúžnej dosiahlo 1. miesto.


Hasenie požiarov

Od založenia zboru sme sa zúčastnili hasenia viacerých požiarov, či už v našej obci alebo v okolí. Boli to požiare:

11.4.1992 – likvidácia požiaru v katastri obce Martinček, lokalita za Vŕškami

10.8.1993 – hasenie požiaru hospodárskej budovy pri rodinnom dome u Mandákov v Martinčeku

13.4.1995 – hasenie lesného požiaru v lokalite Piesočná

14.8.1995 – hasenie lesného požiaru v lokalite Mních

1999 – hasenie lesného požiaru v lokalite Piesočná – 2x

2000 - dohliadka lesného požiaru na Mníchu v Martinčeku

22.3.2004 – vznikol požiar v priestoroch Kultúrneho domu Martinček na 2. posch. v priestoroch pôjdu. Hasenia sa zúčastnil náš hasičský zbor Martinček a OR HaZZ Ružomberok 

Naša ZO DHZ Martinček vynakladá značné úsilie na čo najúčinnejsie zamedzenie vzniku požiarov  v našej obci a to najmä kvalitnou a efektívnou preventívnou činnosťou. Naše preventívne skupiny pracujú už mnohé roky ochotne a spoľahlivo. Vykonávame preventívne prehliadky obytných domov, kostola, kultúrneho domu, v miestnom rozhlase sa konajú rozhlasové relácie s témami: Jarné upratovanie, Žatevné práce, Zimné vykurovacie obdobie.  

ZO DHZ Martinček úspešne nadväzuje na dlhodobé tradície aj v kultúrnej i brigádnickej činnosti.

Zasad.
 

Kultúrna činnosť

Každoročne si pripomíname sv. Floriána – patróna hasičov a poriadame rôzne akcie, alebo sme sa zúčastňovali požiarnickej nedele v Čutkove. V minulosti sme si pripomínali deň žien. V letnom období  organizujeme každoročne rodinné posedenie pri guláši, futbalový turnaj,  prázdninové hry pre deti a zábavu v prírode. Veselou kultúrnou akciou boli aj Bravčové hody, ktoré sme už od roku 1994 neorganizovali. členovia našej organizácie každoročne stavajú vianočný stromček pred Kultúrnym domom a pred kostolom. Taktiež sme nápomocní pri organizovaní veľkonočného trojdnia a iných náboženských akcií. Medzi naše aktivity patrí aj uctenie významných životných jubileí našich členov, zastavenia svadobných sprievodov našich členiek po sobáši, udeľovanie vyznamenaní. členovia usporiadali celý rad divadelných predstavení a estrád, sadenie májov, fašiangové zábavy,  rodinné posedenia  pri hudbe a guláši.

Fut.milosgul.Gul.Gul.

Brigádnická činnosť

Členovia našej organizácie sa ochotne v minulosti zúčastňovali  verejnoprospešných prác. Brigádnicky pracovali na stavbe Kultúrneho domu v Martinčeku ako aj pri príprave priestorov pre účely požiarnej ochrany. Pomáhali pri nárazových prácach na JRD v Likavke, hlavne pri kosbe tráv a sušení sena. Členovia usporiadali celý rad divadelných predstavení a estrád, sadenie májov, fašiangové zábavy,  rodinné posedenia  pri hudbe a guláši.

Organizujeme zber šrotu v obci, čistili sme cesty po zimnom posype, prispeli sme svojou účasťou na prácach pri budovaní parkoviska pri cintoríne. V súčasnosti sa snažíme pomáhať obecnému úradu pri budovaní a zveľaďovaní našej obce, pravidelne sa staráme o údržbu požiarnej techniky, ošetrujeme hydranty, čistili sme studňu na Nižnom konci, pracovali sme pri úpravách Kultúrneho domu a kostola, zapojili sme sa do výsadby stromčekov pre náš urbár.

Významným medzníkom v požiarnej ochrane bol rok 1991. Bol to prelomový rok hospodárenia základných organizácií, kedy nastúpil nový systém organizovania práce požiarnej ochrany v základných organizáciách. Prešli sme na systém dotácií obecného úradu, ktorý sa tiež boril s problémami pri celkovom celoročnom rozpočte. V súčasnosti sa môžeme poďakovať bývalej starostke p. Oľge Jurčovej i súčasnému starostovi obce p. Mariánovi Laukovi za veľké pochopenie a dobrú finančnú i morálnu podporu. 

Nech obetavá práca našich zakladajúcich členov je príkladom aj nám všetkým, aby sme plne chápali, že požiarna ochrana je a musí byť vecou všetkých občanov.    

"Hasič je človek, ktorý obetuje všetko, lebo si je vedomý, že šťastný kolektív a bohatá obec – je zárukou aj jeho vlastného šťastia a blahobytu."

Text: Danka Surová, tajomníčka a kronikárka ZO DHZ Martinček

Organizácie

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď máj vlahy nedá, červeň sa predá.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 9 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
vietorS, 1.83m/s
tlak1014hPa
vlhkosť58%
zrážky5.15mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.