Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Správa o činnosti

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ MARTINČEK ZA ROK 2011

Milé hasičky a hasiči, milí hostia!

Túto správu o činnosti vypracovala moja mama, ktorá pre chorobu sa nemohla zúčastniť dnešnej výročnej schôdze, čo ju veľmi mrzí. Poprosila ma, aby som ju zastúpila a predniesla som vám súhrn činnosti DHZ Martinček za rok 2011.

Rok 2011 uplynul tak rýchlo, a dnes je práve čas, aby sme zhodnotili úspechy či neúspechy nášho hasičského zboru. Okolo nás je množstvo rozličných udalostí, kedy ľudia potrebujú pomoc v núdzi. Človek veľa udalostí nepredpokladá a postretnú ho v najnevhodnejšom čase a v miestach, kde by to vôbec nečakal a je obtiažne poslať aj pomoc. Sme tu my hasiči pre spoluobčanov, aby sme pomohli v krajných situáciách života.

V poslednom čase sa najväčšou tragédiou občanov Slovenska stávajú povodne. Prejavuje sa globálne otepľovanie našej Zeme. V minulosti boli povodne lokálne, ale v súčasnosti postihujú celé územie Slovenska, čo spôsobuje čoraz väčšie ťažkosti pri presúvaní síl a prostriedkov v štáte. V štáte je prehodnocovaná taktika likvidácie udalostí a dostatku techniky a počtu príslušníkov. Prichádza aj pravý zmysel dobrovoľných hasičských zborov, ktoré nemôžu čakať so založenými rukami na príchod profesionálov, ale svoje poslanie by mali byť schopné obhájiť na dostatočnej profesionálnej úrovni. Občan tak nemusí čakať na pomoc dlho, ale miestni hasiči sú spoluobčanom hneď na pomoci.

K dnešnému dňu náš DHZ v Martinčeku tvorí 96 členov, z toho 24 žien. Členskú základňu neustále dopĺňame o nových, mladších členov. 

Medzi najdôležitejšie a prvoradé úlohy v hasičskom zbore patrí preventívna činnosť.

Preventívna činnosť:

Teší nás, že viac práce a výjazdov nerobíme za účelom hasenia požiarov, ale za účelom výcviku a zdokonalenia po fyzickej a odbornej stránke hasičského zboru. Naša činnosť nespočíva len v nácvikoch a súťažiach. Veľkú pozornosť venujeme aj preventívno-výchovnej činnosti.

V rámci preventívnej činnosti sme vykonali rozhlasové relácie v miestnom rozhlase k vypaľovaniu tráv, k ochrane lesov pred požiarmi, k zimnému vykurovaciemu obdobiu. Vo vývesnej skrinke pri Obecnom úrade sme pripravili letáky o propagácii prevencie pri požiaroch v domoch. Ešte v tomto roku vykonáme preventívne prehliadky v obytných domoch v obci, ktoré sme si stanovili v pláne preventívnych kontrol na rok 2011.

15. júla 2011 sme vykonali v rámci preventívnej činnosti miestne taktické cvičenie s cieľom evakuácie osôb z nadzemných podlaží trojposchodovej bytovky č. 120 v obci Martinček. Cvičenia sa zúčastnilo 24 členov nášho zboru i členovia Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku. Členovia DHZ vytvorili vedenie na dopĺňanie MB Atego a 1 C prúd na lokalizáciu požiaru. Pred vchod sa umiestnil pretlakový ventilátor na odvetranie schodiska, 2 osoby boli nájdené pri prieskume a pomocou asistenčných prípojok k ADP boli evakuované, zvyšné 3 osoby nachádzajúce sa na streche sa evakuovali pomocou AR 30 MB Atego, vysúvacím rebríkom zo strechy bytovky.

30. júla 2011 sme zorganizovali Miestne taktické cvičenie, kedy  sme preverili možnosti hasenia z nášho zdroja v obci – zo studne. Tu sme zorganizovali aj hasičský útok našich aj pozvaných hasičských družstiev. Táto súťaž spestrila klasické hasičské súťaže, nakoľko bola v teréne, hore kopcom a čerpalo sa zo studne. Tak bola preverená aj akcieschopnosť hasičského družstva, činnosť obsluhovateľov striekačiek, spoluprácu zásahových úsekov a členov. Na akcii sa zúčastnili 3 družstvá z nášho zboru a družstvo z Liskovej, Valaskej Dubovej a z Vasiľova.

Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Je nutné vykonávať drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a výzbroja. Aj v roku 2011 tomu nebolo inak. O požiarnu techniku sa staral p. Miloslav Kondra, Michal Žilinčan, Rastislav Bachan, Ján Surový. Pripravili sme požiarnicku Aviu na technickú kontrolu a vykonali sme opravu PS-8. V spolupráci s Obecným úradom sme doplnili niektorý materiál.

Zásahová činnosť:

Náš zbor sa dňa 5. Marca 2011 podieľal na hasení menšieho požiaru v lokalite Stráne v obci Martinček v počte členov 10. Naša činnosť nespočíva len v hasení požiarov, ale sme tu aj preto, aby sme pomáhali našim spoluobčanom pri živelných pohromách. Tak sa stalo aj prípade nutnosti odčerpávania vody z vodovodnej šachty dňa 21. júna 2011, keď voda ohrozovala rodinný dom č. 91 a susedné domy.

Brigádnická činnosť:

Čo sa týka brigádnickej činnosti, zorganizovali sme brigádu pri úprave obecných priestorov, priestorov zbrojnice, opravy hasičskej striekačky. Zorganizovali sme brigádu pri čistení hory po ťažbe dňa17. septembra 2011, kde sa zúčastnilo 14 členov a tým prispeli  finančnými prostriedkami aj do pokladne nášho zboru. 10 členov nášho zboru sa zúčastnilo dobrovoľníckej akcie pri rozšírení verejného osvetlenia v obci pri cintoríne v dňoch 3.-8. októbra 2011, čím náš zbor ukázal záujem o spoluprácu s obcou. Naši členovia pripravili hasičskú Aviu na STK a zazimovali aj ostatnú techniku.

 Účasť na súťažiach:

Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži aj dobrá príprava a zapájanie sa do súťaží v požiarnickom športe. Vo výcvikovom roku 2011 sme do hasičských súťaží zapojili  dva mužské družstvá a jedno ženské. Náš zbor reprezentovali na súťažiach aj rozhodcovia z nášho zboru: p. Kohút Rastislav, p. Bachan Rastislav, p. Surový Pavol, p. Kohút Ferdinand . V tomto roku sme sa zúčastnili viacerých pohárových súťaží, okresnej súťaže – a keďže sme v okresnej súťaži v Liskovej uspeli, tak sme sa zúčastnili aj krajskej hasičskej súťaže v Lokci.

 Zúčastnili sme sa :

- Súťaže o pohár starostu v Lipt. Michale dňa 28. mája 2011, kde sa zúčastnili 2 družstvá mužov a umiestnili sa na 1. a 2. mieste. Tu sme získali aj putovný pohár, ktorý máme možnosť obhájiť na budúci rok.

- okresnej súťaže v Liskovej dňa 5. júna 2011. Tu náš zbor i obec reprezentovali 2 družstvá mužov a 1 ženské družstvo. Muži obsadili 1. a 5. miesto a ženy 3. miesto. Tým, že muži uspeli na 1. mieste, tým si vybojovali postup na krajskú súťaž do Lokce.

– Súťaže s PS-8 v Lipt. Sliačoch dňa 12. júna 2011, kde družstvo mužov obsadilo 8.miesto a predviedlo hasičský útok podobný útoku pri ozajstnom požiari.

- Krajskej súťaže v Lokci dňa 25.júna 2011, kde družstvo mužov obsadilo pekné 3. miesto.

– 2. júla 2011 sa družstvo mužov zúčastnilo súťaže v Lipt. Teplej, kde znova boli úspešní a boli na 1. a 3. mieste.

 – družstvo mužov sa zúčastnilo súťaže pri príležitosti osláv 100.výročia založenia DHZ Likavka dňa 3. septembra 2011

-nočného preteku v Lipt. Teplej  dňa 15. októbra 2011

Aj keď sa možno budeme viacerí opakovať, chcem aj ja v tomto hodnotení poďakovať všetkým členom hasičských družstiev za ich aktivitu a reprezentáciu našej obce, nášho zboru i okresu v súťažiach. Rok 2011 bol úspešným rokom. Získali sme viaceré poháre, ktoré obohatili našu bohatú zbierku. Poďakovanie patrí aj tým, čo sa starali o ich nácvik, techniku, či vodičom, ktorí dopravovali družstvá na súťaže. A tiež vďaka patrí aj členom, ktorí prišli svojou účasťou podporiť súťažiacich členov družstiev. 

Kultúrno-spoločenská činnosť

Aj organizovanie kultúrno-spoločenskej činnosti je náplňou práce hasičského zboru. Naši členovia sa aktívne zúčastňujú spoločenského života v našej obci, a preto aj úzko spolupracujeme s Obecným úradom v Martinčeku. Celá naša činnosť bola podporovaná aj Obecným úradom, na čele s p. starostom p. Mariánom Laukom. Patrí mu veľká vďaka za podporu, za vynikajúcu spoluprácu s ním, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti, čoho výsledkom je aj finančná podpora z rozpočtu obce a jeho podieľanie sa na činnostiach zboru.

Našu činnosť v kultúrnej oblasti sme začali hneď na začiatku roka 19. januára 2011, keď sme zorganizovali hasičskú „Tradičnú bursu“, aby sme podporili našu mládež pri zachovaní a podpore tradícií v obci.

Podieľali sme sa na poriadaní sviatkov Veľkonočného trojdnia, spoluorganizovaním Kížovej cesty cez dedinu, prípravou vatry na požehnanie ohňa na Bielu sobotu, nesením baldachýna pri požehnaní obce, strážením Božieho hrobu v počte 20 členov.

30. júla 2011 sme usporiadali „Hasičskú sobotu“ s ukážkou hasičskej techniky, zásahovej činnosti Hasičského a záchranného zboru, prvou pomocou, s  prázdninovými hrami pre deti, gulášom, zábavou v prírode.

Každoročne si  pripomíname okrúhle životné jubileá našich členov. V roku 2011 sa významných životných jubileí dožil náš dlhoročný a aktívny člen p. Pavol Surový a p. Štefan Surový.

Naše aktivity zverejňujeme aj na webovej stránke obce Martinček a  vedieme kroniku DHZ Martinček. Naše úspechy sme prezentovali aj v miestnej tlači – Spoločník a Ružomberský hlas, čím sme chceli pozdvihnúť aj úroveň našej obce a šikovnosť hasičov z malej ale schopnej obce Martinček.

Svojou činnosťou sa zapájame do súťaže o „Najlepší DHZ v okrese Ružomberok“, ktorú vyhlásil OV DPO v Ružomberku na obdobie rokov 2008-2012. Náš zbor odoberá 2 výtlačky časopisu Požiarnik.  

Naši členovia každoročne stavajú vianočné stromčeky pred Kultúrnym domom a pred kostolom. Tak tomu bude aj v tomto roku pred Vianocami.

Náš zbor podporuje aj darcovstvo krvi. Z nášho zboru sa na bezplatnom darovaní krvi podieľajú aj naši členovia.

V roku 2011 sme sa zúčastnili odovzdania najvyššieho hasičského vyznamenania „Zaslúžilý člen DPO“, ktoré bolo udelené na návrh nášho výboru, OV DPO SR v Ružomberku p. Milanovi Tomusovi za jeho aktívnu, prospešnú a dlhodobú činnosť v oblasti požiarnej ochrany.

 Schôdzová činnosť:

Ak máme zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, nesmieme vynechať ani schôdzovú činnosť. Uskutočnili sme 8 výborových schôdzí, 1 členskú schôdzu a 1 Výročnú členskú schôdzu. Na výborových schôdzach sme riešili problémy celého zboru, členskú základňu, povyšovanie členov, vnútroorganizačné problémy, zabezpečovali a pripravovali sme kultúrne, športové a brigádnické akcie.

Pri našej činnosti spolupracujeme nielen s Obecným úradom v Martinčeku, ale aj s Miestnym spolkom Červeného kríža a s OV DPO v Ružomberku. Naša spolupráca ako aj vzájomná informovanosť  s OV DPO v Ružomberku je na vysokej úrovni, to aj vďaka tomu, že náš predseda je členom Predsedníctva OV DPO v Ružomberku a pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí, o čom nás potom na výborových schôdzach informuje.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná vďaka patrí celému výboru našej organizácie na čele s predsedom p. Dušanom Pavlíkom, ktorému dnes končí volebné obdobie. Niektorí z nich už v práci vo výbore nebudú pokračovať, a tak im patrí veľké ďakujem. Bez ich obetavej práce naša organizácia by upadala. Len oni vedia, koľko voľna obetovali pre zbor, pre obec a spoločné aktivity. Veľká vďaka patrí našim hasičským družstvám mužov a žien za peknú reprezentáciu na súťažiach. Tohto roku sa nám pekne zadarilo a neobišli sme bez pohárov a diplomov. Vďaka patrí aj všetkým Vám za podporu hasičského zboru a podieľanie sa na činnosti . Vďaka patrí aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Milí hasiči,

nezabúdajme nikdy na naše poslanie pomáhať blížnym v nešťastí. Pevne verím, že pri obetavosti a ochote aj v roku 2012 spoločne veľa dokážeme. DHZ Martinček patrí medzi najlepšie v okrese Ružomberok, a preto by bola veľká škoda, keby zbor začal upadať. V návrhoch za členov nového výboru je veľa mladých ľudí, mladých členov DHZ Martinček. Takže vy, zvolení členovia výboru, ktorým dnes dá členská základňa do rúk vedenie zboru by ste sa mali snažiť toto povedomie dobrého a úspešného zboru zachovať a ešte aj zveľadiť. Preto Vám v mene všetkých členov prajem, aby ste boli naplnení veľkou chuťou a obetou pre fungovanie a napredovanie DHZ Martinček.

Verím, že naša spolupráca s obecným úradom bude pokračovať aj v čase nie dobrých ekonomických ukazovateľov a budeme sa navzájom podporovať v dobrovoľnej činnosti pre blaho nás všetkých.

Na záver prajem Vám všetkým, milé členky a členovia pevné zdravie, veľa spokojnosti, rodinného šťastia a pohody, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania a pre dobro každého spoluobčana a taktiež pre reprezentáciu nášho zboru na hasičských súťažiach.

Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!

V Martinčeku dňa 12. 11. 2011

Organizácie

Sviatok

Meniny má Daniel, Dan, Dalina

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30
31
1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Tráva v júli dozrieva.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
slabý dážď 24 °C 15 °C
slabý dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.24m/s
tlak1010hPa
vlhkosť61%
zrážky5.52mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.