Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Správa o činnosti

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ MARTINČEK ZA ROK 2012

 

Milé hasičky a hasiči, milí hostia!

 

Uplynul nám ďalší rok činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Martinčeku. Dnes môžeme smelo hodnotiť našu činnosť, ktorej nebolo málo, aj keď určite niektoré plánované aktivity sa nám nepodarilo uskutočniť tak, ako sme si to predstavovali.

 

Človeka postretá množstvo udalostí, ktoré nepredpodkladá a uskutočnia sa nečakane. Sme tu my hasiči, aby sme aj my pomáhali v krajných situáciách života tu v našej obci, našim spoluobčanom. Náš zbor funguje vďaka obetavým členom zboru, a samozrejme vďaka dobrému a ochotnému vedeniu predsedom p. Dušanom Pavlíkom v spolupráci s 11 členným výborom, vrátane jeho.

 

K dnešnému dňu náš DHZ v Martinčeku tvorí 94 členov, z toho 24 žien. 

   

Preventívna činnosť:

Veľkú pozornosť venujeme preventívno-výchovnej činnosti. V rámci preventívnej činnosti sme vykonali rozhlasové relácie v miestnom rozhlase k vypaľovaniu tráv, k ochrane lesov pred požiarmi, k zimnému vykurovaciemu obdobiu. Vo vývesnej skrinke pri Obecnom úrade sme pripravili letáky o propagácii prevencie pri požiaroch v domoch.

 

28. júla 2012  sme vykonali v rámci preventívnej činnosti miestne taktické cvičenie s cieľom ukážky hasenia stohu sena dvoma spôsobmi – jedno vedenie išlo z hydrantu a druhé pomocou vedenia z hasičskej striekačky z vodného zdroja. Cvičenia sa zúčastnili 2 družstvá mužov.  Bola tu preverená akcieschopnosť hasičského družstva, činnosť obsluhovateľov striekačiek, funkčnosť hydrantu, rýchlosť zásahu-nakoľko cvičenie bolo organizované formou poplachu.

 

Počas roka sme v súčinnosti s Vodárenskou spoločnosťou vykonali kontrolu funkčnosti hydrantov v obci a so starostom dohodli odstránenie zistených nedostatkov.

 

Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Vykonávali sme drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a výzbroja. V spolupráci a finančným zabezpečením obce a aj vďaka poskytnutej dotácii z ministerstva obrany sa nám podarilo zakúpiť kalové čerpadlo, doplnili sme výzbroj a zrekonštruovali hasičskú mašinu. O požiarnu techniku sa staral p. Michal Žilinčan. Pripravili sme požiarnicku Aviu na technickú kontrolu. V spolupráci s Obecným úradom sme doplnili niektorý materiál.


Veliteľ a rozhodcovia sa zúčastnili školenia. 

   
Zásahová činnosť:

Náš zbor v roku 2012 nezasahoval pri hasení požiaru. Výjazdy boli len cvičné. 29. Septembra 2012 sme sa zúčastnili cvičného poplachu, ktorý organizoval DHZ Lisková v spolupráci s OV DPO v Ružomberku a 28. júla 2012 cvičného poplachu v našej obci. Tu môžeme konštatovať, že náš zbor bol akcieschopní v krátkom čase a v nemalom počte. Cvičného poplachu v Liskovej sa zúčastnilo 13 členov a od vyhlásenie poplachu sa členovia zišli do 8 minút a za 16 minút sme boli na mieste cvičného požiaru v Liskovej.

 

Brigádnická činnosť:

Čo sa týka brigádnickej činnosti, zorganizovali sme brigádu pri úprave obecných priestorov, priestorov zbrojnice, opravy hasičskej striekačky. Zorganizovali sme brigádu pri sadení stromkov a vyžínaní trávy okolo nových stromkov pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Martinček, zber železného šrótu v obci. Počas snehovej kalamity minulú zimu, naši členovia pomohli pri odstraňovaní snehu zo strechy MŠ. Zhotovili sme novú základňu. Náš člen Anton Lauko zhotovil pre obec 6 ks nových lavíc, ktoré budú slúžiť aj v budúcnosti na zábavy v prírode.

 

Účasť na súťažiach:

Vo výcvikovom roku 2012 sme do hasičských súťaží zapojili  dva mužské družstvá. Zúčastnili sme sa pohárových súťaží, okresnej súťaže a hasičskej súťaže v našej obci.

 

Náš zbor reprezentovali na súťažiach aj rozhodcovia z nášho zboru: p. Kohút Rastislav, p. Bachan Rastislav, p. Surový Pavol, p. Kohút Ferdinand .

 

Zúčastnili sme sa :

 

  • súťaže o pohár starostu v Lipt. Michale /26. 5. 2012/, kde sa zúčastnili 2 družstvá mužov a umiestnili sa na 2. A 3. mieste. Tu sme neobhájili prvenstvo, aj keď nás delilo len niekoľko sekúnd a nezískali sme putovný pohár.
  • súťaže v Lipt. Teplej, kde družstvo starších mužov obsadilo 2. miesto
  • súťaže Memoriál Štefana Rišu v Likavke /12. 8. 2012/, kde družstvo mladších mužov obsadilo v silnej konkurencii 5. miesto
  • okresnej pripravenosti v Lipt. Štiavnici /26. 8. 2012/ , kde naše družstvá obsadili 2. a 6. miesto
  • súťaže vo Valaskej Dubovej, kde obsadili 1. miesto

 

Aj keď sa možno budeme dnes viacerí opakovať, chcem aj ja v tomto hodnotení poďakovať všetkým členom hasičských družstiev za ich snahy, výkony  a ochotu reprezentovať našu obec i náš zbor v súťažiach. Rok 2012  bol úspešným rokom. Získali sme viaceré poháre, ktoré obohatili našu bohatú zbierku. Poďakovanie patrí aj tým, čo sa starali o ich nácvik, techniku, či vodičom, ktorí dopravovali družstvá na súťaže. A tiež vďaka patrí aj členom, ktorí prišli svojou účasťou podporiť súťažiacich členov družstiev. 

Žiaľ, musím konštatovať, že sa nám v roku 2012 nepodarilo zapojiť družstvo žien ani do jednej súťaže.  

  

Kultúrno-spoločenská činnosť

Členovia nášho zboru sa aktívne zúčastňovali spoločenského života v obci. Veľmi dobre sme spolupracovali aj s Obecným úradom v Martinčeku, s pánom starostom p. Mariánom Laukom. Patrí mu veľká vďaka za finančnú podporu, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti a za jeho aktívny prístup k činnostiach zboru.

   

Podieľali sme sa na poriadaní sviatkov Veľkonočného trojdnia, prípravou vatry na požehnanie ohňa na Bielu sobotu, nesením baldachýna pri požehnaní obce, strážením Božieho hrobu.

 

28. júla 2012 sme usporiadali „Hasičskú sobotu“ s ukážkou cvičného poplachu pri hasení stohu sena a ukážkou požiarnych útokov. Súčasťou tohto „celoobecného“ dňa boli súťaže pre deti aj s hasičskou a záchranárskou tematikou, ukážky prvej pomoci v spolupráci s Miestnym spolkom Červeného kríža, postavenie lanovej dráhy a spúšťanie detí po nej, vozenie na koči, vystúpenie súboru Liptov, vystúpenie operného speváka p. Jozefa Maliňáka a folklórne vystúpenie slečny Bibiány Martonovej, guláš a zábava v prírode.

 

Každoročne si  pripomíname okrúhle životné jubileá našich členov. V roku 2012 sa významných životných jubileí dožil náš dlhoročný a aktívny člen p. Milan Tomus a p. Ivan Stolár, ktorých si uctíme aj na dnešnej výročnej členskej schôdzi. Počas choroby sme v nemocnici navštívili nášho dlhoročného člena p. Štefana Uhrinu.

 

Zastavili sme svadobný sprievod našej členky Michaely Martonovej /25. 8. 2012/ a p. Juraja Pavlíka /21. 4. 2012/.

 

Usporiadali sme zájazd na Hasičskú nedeľu v Martine /13.5.2012/ a zájazd na súťaž Miss hasička Česko-Slovensko /2.11.2012/, kde náš zbor úspešne reprezentovala naša členka Barbora Martonová. Barbora bola nominovaná našim zborom, kde súťažilo 89 krásnych hasičiek. Dostala sa medzi 14 hasičiek, ktoré postúpili, z toho boli len 2 Slovenky. Počas ďalšieho kola, kde ju boli podporiť aj naši členovia, sa Barbora dostala opäť do ďalšieho užšieho výberu, medzi 8 súperiacich. Nakoniec sa jej nepodarilo získať titul Miss Česko-Slovenska, ale aj napriek tomu získala veľmi krásne 4. miesto, za čo jej ďakujeme a srdečne gratulujeme.

 

Naši mladí členovia sa v tomto roku zaslúžili o vybudovanie klziska na ihrisku v obci, za čo im patrí vďaka za ochotnú prácu aj napriek nepriazni počasia. Zveľadili tým zimné vyžitie detí a mládeže v obci.

 

Obec v spolupráci s MS ČK zhotovila výstavu „Čo pôjd dal“, kde prispel aj náš zbor, či už starými fotografiami, prilbou, trúbkou, kronikami.  

 

Naše aktivity zverejňujeme aj na webovej stránke obce Martinček, máme vytvorenú skupinu na facebooku, vedieme kroniku DHZ Martinček.

 

V roku 2012 bola vyhodnotená súťaž o „Najlepší DHZ v okrese Ružomberok“, kde sme sa umiestnili na 3. mieste v okrese a získali sme vecné odmeny – 2ks hadice C, 1 zásahový kabát a prilbu.

 

Náš zbor odoberá 2 výtlačky časopisu Požiarnik.  

 

Naši členovia každoročne stavajú vianočné stromčeky pred Kultúrnym domom a pred kostolom. Tak tomu bude aj v tomto roku pred Vianocami.

 

Náš zbor podporuje aj darcovstvo krvi. Z nášho zboru sa na bezplatnom darovaní krvi podieľajú aj naši členovia.

 

V roku 2012 výbor pracoval aj na povyšovaní aktívnych a dlhoročných členov a navrhol p. Pavla Surového za jeho aktívnu, prospešnú a dlhodobú činnosť v oblasti požiarnej ochrany na udelenie najvyššieho hasičského vyznamenania „Zaslúžilý člen DPO“, ktoré mu bude po schválení udelené v roku 2013.

 

Schôdzová činnosť:

Ak máme zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, nesmieme vynechať ani schôdzovú činnosť. Uskutočnili sme 6 výborových schôdzí, 1 členskú schôdzu a 1 výročnú členskú schôdzu. Na výborových schôdzach sme riešili problémy celého zboru, členskú základňu, povyšovanie členov, vnútroorganizačné problémy, zabezpečovali a pripravovali sme súťaže, kultúrne, športové a brigádnické akcie.

 

Pri našej činnosti spolupracujeme nielen s Obecným úradom v Martinčeku, ale aj s Miestnym spolkom Červeného kríža a s OV DPO v Ružomberku. Naša spolupráca ako aj vzájomná informovanosť  s OV DPO v Ružomberku je na vysokej úrovni, to aj vďaka tomu, že náš predseda je členom Predsedníctva OV DPO v Ružomberku a pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí, o čom nás potom na výborových schôdzach informuje.

   

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná vďaka patrí celému výboru našej organizácie na čele s predsedom p. Dušanom Pavlíkom. Bez jeho obetavej práce naša organizácia by upadala. Len on, jeho rodina, výbor vedia, koľko voľna obetovali pre zbor, pre obec a spoločné aktivity. Ešte raz veľká vďaka patrí našim hasičským družstvám mužov za peknú reprezentáciu na súťažiach. Vďaka patrí aj vám všetkým členom, vašim rodinám za  podporu hasičského zboru a záslužnej práce dobrovoľnej požiarnej ochrany.

   

Milí hasiči,

 pevne verím, že pri obetavosti a ochote zostaneme aj v roku 2013 a budeme naďalej rozvíjať povedomie dobrého a úspešného Dobrovoľného hasičského zboru v Martinčeku. Dúfam aj v dobrú spoluprácu a finančnú podporu obecného úradu, aby sme spoločne mohli plniť svoje celospoločenské úlohy.

 

Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!

 

V Martinčeku dňa 5. 1. 2013

Organizácie

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji, aby palica pastierom neobschla.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 9 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
vietorS, 1.83m/s
tlak1014hPa
vlhkosť54%
zrážky5.15mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.