Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

VVZ 2008

Správa o činnosti DHZ Martinček za rok 2007

 

Milé hasičky a hasiči, milí hostia!

Dnes sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili výsledky našej práce v ZO DHZ Martinček v roku 2007 a vytýčili si plány na rok 2008.
 

Hasičský zbor v našej obci vznikol v roku 1928 a rok 2008 bude rokom osláv 80. výročia založenia požiarneho zboru v obci.  Je to organizácia, ktorá pretrvala niekoľko generácií a ktorej činnosť nikdy nezanikla. Byť členom tejto organizácie nebolo a nie je povinnosťou ale cťou. Tak by mali vnímať členstvo aj súčasní členovia Základnej organizácie DHZ Martinček, ktorých je k dnešnému dňu 80, z toho 14 žien. Máme 69 prispievajúcich členov a 11 čestných členov. Členská základňa sa neustále dopĺňa o nových – mladších členov. Aj v roku 2007 sme prijali 10 členov, medzi ktorými je mládež , ale aj starší občania našej obce, ktorí sa chceli zaradiť medzi členov hasičského zboru.
 

Naposledy sme bilancovali našu činnosť na výročnom valnom zhromaždení 28. 11. 2006, kedy bol zvolený aj nový výbor ZO DHZ Martinček v tomto zložení: predseda- Dušan Pavlík, preventivár-Rastislav Kohút, veliteľ-Rastislav Bachan, strojník–Miloslav Kondra, pokladník-Pavol Surový, tajomníčka-Danka Surová, organizačný referent-Ladislav Pavlík, referent mládeže- Juraj Pavlík, materiálno-technický referent- Ferdinand Kohút.

Naša celoročná činnosť sa orientovala na rôzne oblasti : preventívna činnosť, brigádnická činnosť, účasť na súťažiach, kultúrno-spoločenská činnosť, schôdzová činnosť.

 

Preventívna činnosť:

Teší nás, že viac práce a výjazdov nerobíme za účelom hasenia požiarov, ale za účelom výcviku a zdokonalenia po fyzickej a odbornej stránke hasičského zboru. Naša činnosť nespočíva len v nácvikoch a súťažiach. Veľkú pozornosť venujeme aj preventívno-výchovnej činnosti. Náš preventivár p. Rastislav Kohút sa zúčastnil odborného školenia preventivárov a následne v roku 2008 sa uskutočnia školenia preventívnych kontrolných skupín. Preventívne kontroly obytných domov sa v roku 2007 neuskutočnili, nakoľko nie sú povinné vykonávať ich každý rok. Preto sa výbor rozhodol vykonávať preventívne kontroly raz za dva roky. Za preventívnu činnosť považujeme aj rozhlasové relácie v miestnom rozhlase k vypaľovaniu tráv, k žatevným prácam, k zimnému vykurovaciemu obdobiu.
 

Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Je nutné vykonávať drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a výzbroja. Aj v roku 2007 tomu nebolo inak. O požiarnu techniku sa staral p. Miloslav Kondra. Urobili sme aj niektoré úpravy v požiarnej zbrojnici, zriadili sme miesto pre uloženie výzbroje na zásah z podzemného hydrantu, pripravili sme požiarnicku Aviu na technickú kontrolu. V spolupráci s Obecným úradom sme doplnili niektorý materiál, potrebný pri zásahoch v teréne, ako sú motyky, lopaty a  baterky. Na výborových schôdzach sme preberali aj akcieschopnosť nášho zboru pri hasení požiaru. Z tohto podnetu sme zorganizovali aj miestne taktické cvičenie v našej obci, ktoré bolo zamerané na hasenie požiaru zo studne a z hydrantu. Tu sa ukázali aj niektoré nedostatky, ako bol nedostatočný tlak vody z hydrantu a nejednotné uzávery hydrantov. A preto pri hodnotení tohto cvičenia sme sa rozhodli požiadať vodárenskú spoločnosť o kontrolu hydrantov v našej obci a skontrolovali sme  tlak vody v hydrante pri Ing. Scholtzovi.

 

Brigádnická činnosť:

Čo sa týka brigádnickej činnosti, zorganizovali sme prečistenie studne na Nižnom konci, zber železného šrótu v obci, sadenie stromkov pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Martinček, zapojili sme sa do natierania strechy na Materskej škôlke v Martinčeku. Z niektorých brigádnických aktivít sme mali aj finančný prínos pre našu organizáciu.

 

Účasť na súťažiach:

Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži aj dobrá príprava a zapájanie sa do súťaží v požiarnickom športe. Náš veliteľ p. Rastislav Bachan sa zúčastnil školenia veliteľov. Vo výcvikovom roku 2007 sme do previerky pripravenosti zapojili dva mužské družstvá, ktoré získali v Liptovskej Teplej 27. 5. 2007 8. a 24. miesto. Náš zbor reprezentovali na previerke pripravenosti aj rozhodcovia z nášho zboru: p. Kohút Rastislav, p. Bachan Rastislav, p. Surový Pavol, p. Kohút Ferdinand . Tu pri hodnotení účasti a umiestnenia treba povedať, že naše družstvá sa nedostatočne pripravujú na súťaže. Hoci nie sú nováčikovia, aj tak tomu treba venovať určitý čas a zdokonalovať sa aj v známych úkonoch pri požiarnom útoku.
 

Zúčastnili sme sa aj  nočného preteku v Lipt. Teplej 13. 10. 2007, pohárovej súťaže v Lipt. Michale, požiarnickej súťaže v Ondrašovej a nočného hasenia požiaru chaty nášho spoluobčana. Na hasení chaty sa podieľalo 23 členov nášho zboru, a zúčastnili sa i viacerí nečlenovia. Tu treba vysloviť úprimnú vďaku za ochotu pomôcť v nešťastí spoluobčanovi, a to aj napriek tomu, že to bolo v noci.
 

Aj keď sa možno budeme viacerí opakovať, chcem aj ja v tomto hodnotení poďakovať všetkých súťažiacim za ich aktivitu a reprezentáciu našej obce v súťažiach. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa starajú o nácvik požiarnych družstiev – p. Bachan Rastislav, p. Pavlík Ladislav.

 

Kultúrno-spoločenská činnosť:

Aj organizovanie kultúrno-spoločenskej činnosti je náplňou práce hasičského zboru. Naši členovia sa aktívne zúčastňujú spoločenského života v našej obci, a preto aj úzko spolupracujeme s Obecným úradom v Martinčeku. Celá naša činnosť bola podporovaná aj Obecným úradom, na čele s p. starostom p. Mariánom Laukom. Patrí mu veľká vďaka za podporu, za vynikajúcu spoluprácu s ním, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti, čoho výsledkom je aj finančná podpora z rozpočtu obce a jeho podieľanie sa na činnostiach zboru.

 

Každoročne sa podieľame na poriadaní sviatkov Veľkonočného trojdnia. V  letnom období sme zorganizovali Hasičský deň pre celú obec, ktorý bol zameraný na miestne taktické cvičenie s ukážkou hasenia z dvoch zdrojov-zo studne a z hydrantu a na  ukážku výzbroja automobilu z hasičskej záchrannej služby. Súčasťou Hasičského dňa boli aj prázdninové hry pre deti, ktoré sme uskutočnili v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža, minifutbalový turnaj, vozenie detí na koči, guláš, zábava v prírode. Je to pekná a vydarená akcia, na ktorú sa teší celá obec i okolie. Veľmi pekne ďakujeme aj predsedníčke Miestneho spolku Červeného kríža p. Danke Maliňákovej za dobrú spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.

 

1. septembra 2007 sme sa podieľali na organizovaní požehnania obecných symbolov, kedy bola tiež celoobecná slávnosť v kostole i v prírode – pri guláši a hudbe.

 

Medzi naše spoločenské činnosti patrí aj zastavenie svadobného sprievodu našich členov, ktoré prispieva k udržiavaniu zvykov v našej obci. V roku 2007 to bola svadby: v septembri Mgr. Petra Kohúta a v októbri Eriky Difkovej.  Taktiež si každoročne pripomíname okrúhle životné jubileá našich členov. V roku 2007 sa významného životného jubilea dožil náš dlhoročný člen výboru p. Miloslav Kondra.

 

Naši členovia každoročne stavajú vianočné stromčeky pred Kultúrnym domom a pred kostolom.

 

Naše aktivity zverejňujeme aj na webovej stránke obce Martinček a  vedieme kroniku ZO DHZ Martinček. Naša organizácia odoberá 1 výtlačok časopisu Požiarnik. Členovia výboru-predseda, veliteľ, preventivár, strojník, tajomníčka a starosta obce sa zúčastnili aj odborno-metodického zamestnania nášho krsku v Likavke.

 

Schôdzová činnosť:

Ak máme zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, nesmieme vynechať ani schôdzovú činnosť. Uskutočnili sme 6 výborových schôdzí a 1 Výročné valné zhromaždenie. Na výborových schôdzach sme riešili problémy celého zboru, členskú základňu, vnútroorganizačné problémy, zabezpečovali a pripravovali sme kultúrne, športové a brigádnické akcie.

 

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná vďaka patrí celému výboru našej organizácie na čele s predsedom p. Dušanom Pavlíkom. Bez ich obetavej práce naša organizácia by upadala. Len oni vedia, koľko voľna obetovali pre obec a spoločné aktivity. Vďaka patrí aj všetkým Vám za podporu hasičského zboru a podieľanie sa na činnosti ZO DHZ Martinček. Vďaka patrí aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany. Nemôžeme zabudnúť ani na našich vodičov, ktorí nás dopravujú na súťaže a iné akcie – p. Miloslav Kondra, Ladislav Pavlík, Rastislav Bachan,  Pavol Lauko, Michal Žilinčan.

 

Milí hasiči,

nezabúdajme nikdy na naše poslanie pomáhať blížnym v nešťastí. Nasledujme našich predchodcov a zakladateľov našich dobrovoľných hasičských zborov. Pevne verím, že pri obetavosti a ochote aj v roku 2008 spoločne veľa dokážeme. K tomu Vám chcem, milé členky a členovia úprimne zaželať pevné zdravie, veľa spokojnosti,  rodinného šťastia a pohody, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.

 

Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!

V Martinčeku dňa 12. 1. 2008

Organizácie

Sviatok

Meniny má Daniel, Dan, Dalina

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30
31
1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
slabý dážď 24 °C 15 °C
slabý dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.24m/s
tlak1010hPa
vlhkosť61%
zrážky5.52mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.