Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Bilancia roku 2013

Silvestrovský príhovor – 31.12.2013

Vážení obyvatelia a hostia v obci Martinček,

prajeme Vám príjemné prežitie zbytku posledného dňa - Silvestra- roku 2013. Tradične sa Vám prihovárame s krátkym sumárom práve končiaceho roku 2013.

Rok 2013 bol štvrtým krízovým rokom z hľadiska príjmov obce  zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní.  Nebolo ľahké pracovať v takomto období  a nebolo a nie je ľahké v takomto období žiť. 

Od  celoslovenského  hodnotenia, ktoré naviac vieme len minimálne ovplyvniť a sa pozrime na uplynulý rok 2013 cez život v obci. Hneď v úvode chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na úspechoch v zveľaďovaní obce podieľali, ale aj tým, ktorí dobrú vec podporovali alebo v jej užitočnosť aspoň verili. Poďakovanie je to srdečné, na niektoré akcie vyšla iniciatíva od občanov a zaujímavé veci sa uskutočnili za ich aktívnej pomoci a obec bola „len" v úlohe spoluorganizátora a spoluinvestora.

Ide o tieto akcie, ktoré spolufinacovala firma MONDI a.s SCP Ružomberok:

1. prestavba WC a riaditeľne v MŠ v Martinčeku: žiadateľom úspešného projektu bol p. Stanislav Stolár mladší. Celú akciu stavebne viedol a spolurealizoval náš občan Štefan Mihaľov. Jeho zásluhou je, že MŠ má konečne sprchový kút, rozvody teplej a studenej vody oddelené WC pre deti a dospelých tak, ako to určujú teraz platné hygienické predpisy.  Pánovi Mihaľovi patrí osobitné poďakovanie za to, že všetky odborné inštalačné práce realizoval zadarmo ako dar pre MŠ. V tomto prípade ďakujem aj pracovníkom menších obecných služieb p. Drapáčovi Pavlovi a Difkovi Ladislavovi, pretože časový tlak na ukončenie prác vyžadoval, aby pracovali aj mimo svojej pravidelnej pracovnej doby. Napriek veľkej snahe p. Jána Lauku pri obkladoch  zmienených priestorov, napriek snahe zamestnancov MŠ pri riadení po úpravách sme museli  otvorenie MŠ odložiť o niekoľko dní po 2. septembri.

2. výmena stolnotenisových stolov pre Športový klub stolného tenisu  Martinček; autorom myšlienky a tvorcom úspešného projektu je Ing. Marián Jarabák, ktorý úlohu postrážil aby bola urýchlene realizovaná. Veľmi si ceníme fakt, že celá akcia bola financovaná bez požiadavky na spoludotovanie z obecného rozpočtu.

3. úplné ukončenie výmeny okien v MŠ v minulom roku prerušili sviatky a mrazy, vonkajšie úpravy realizoval dodávateľ prác až na jar roku 2013.

V roku 2013 sme sa snažili vytvárať  podmienky pre  spokojný život v našej obci. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva poslanci riešili priority vo fungovaní obce pri známej finančnej situácii v obci. Veľa plánov sa nepodarilo zrealizovať tak ako by sme si to priali. Nebolo a nie je jednoduché udržať chod obce, podporovať kultúrne a športové aktivity v požadovanej kvalite a požadovanom počte.

Sadenice ozdobných kríkov v cintoríne už druhý suchý rok za sebou vyžadovali skoro po celé vegetačné obdobie polievanie. Podľa zákona o cintorínoch je aktualizovaná informačná tabuľa v cintoríne, ktorá je aj na webovej stránke obce www.martincek.sk .

V obci pokračujeme v zbere nadrozmerného odpadu  7x sme vyviezli kontajner, ktorý je umiestnený v zbernom dvore, TKO bolo vyvezené 26x,  12 x separovaný odpad.  Podporujeme triedenie odpadov aby sme minimalizovali náklady na manipuláciu s odpadmi. Zbierame elektronický odpad; osvedčil sa E-box pri vstupe do obecného úradu drobný elektronický odpad a znehodnotené batérie z E-boxu sme vyviezli 1x, nepotrebná biela technika bola vyvezená 3x, hasiči organizovali zber železného šrotu, cez dobrovoľnícku charitatívnu organizáciu organizujeme zber obnoseného šatstva - bolo to vyše 150 vriec v roku 2013 ktorými sme si vyčistili svoje domy a pri tom pomohli  ľuďom, ktorí sa dostali do problémov. Za veľký neúspech pokladám, že i pri všetkým snahách o triedenie odpadov a pri náraste vývozu nadrozmerného odpadu počet stále vyvážaných popolníc neklesá a stále dosahuje čísla od 107 po 122, dlhé roky dosahuje priemer na vývoz 110 poplníc. Náhodné kontroly priamo starostom obce potvrdili, že TS Ružomberok počíta vysypané popolnice dobre. Všetkým  občanom, ktorí disciplinovane ukladajú a nakladajú s odpadmi tak, že obec patrí medzi veľmi dobré obce v nakladaní s odpadmi. Ďakujeme. Veríme, že  v roku 2014 aspoň zastabilizujeme počty vyvezených popolníc.

Od roku 2009 sme pripravovali pozemky a dokumentáciu pre obecnú bytovku s 22 b.j.,  1.7.2013 sme sa konečne dočkali - investorovi bolo odovzdané stavenisko  - a 8.7.2013 bola zahájená výstavba reálnymi a pre všetkých viditeľnými krokmi od prípravy staveniska po výkop základov. K dnešnému dňu je dokončená hrubá stavba a severná sekcia má ukončené vnútorné omietky. Predpoklad ukončenia stavby je 1.7.2014. Bytovka je našou úlohou roka 2014, verím že sa o tom presvedčíme kolaudáciou objektu bytovky a šiestich stavebných súborov, ktoré k bytovke nedeliteľne patria. Na výstavbu kanalizácie na trase pri MŠ a Nižný koniec sme vypracovali nový projekt a novú projektovú žiadosť na Envirofond pre rok 2014 a zostáva nám dúfať, že bude úspešná. Naša obec aktualizuje svoje činnosti aj na webovej stránke obce. Snažíme sa o čo najlepšiu informovanosť či už je to v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli pri obecnom úrade alebo na webovej stránke obce.

Spolupracujeme s Pozemkovým úradom v Ružomberku pri finalizácii  Projektu pozemkových úprav v katastri Martinček. Verím, že budeme všetci primerane tolerantní pri zachovaní oprávnených požiadaviek a celý projekt bude v roku 2014/2015 úspešne zavŕšený.  Realizátor diela pokračuje v zakomponovaní pripomienok a práce budú pokračovať v roku 2014 na jar pri vytyčovaní scelených parciel, ktoré budete mať, vážení občania, zapísané v registri vlastníkov a v dokumentácii katastra výlučne na svoje meno, samozrejme v prípade, že ste vlastníkmi dostatočnej výmery. Dopady nového stavu katastra v obci Martinček si teraz neuvedomujeme, viem, že čas ukáže prevažujúce klady uskutočneného diela nad nedostatkami, ktoré vyplývajú už z podstaty pozemkových úprav.

Okrem už spomenutých úloh  sme vypracovali  niekoľko projektov na získanie financií z mimorozpočtových prostriedkov na rozvoj obce - na úpravu priestorov MŠ, na opravu Kultúrneho domu,   na rozvoj knižničného fondu v miestnej knižnici. V roku 2013 sme Bohu žiaľ okrem Mondi SCP a. s.  Ružomberok neboli v tomto smere úspešní.

Obecný úrad zaevidoval 670 podaní odoslanej a prijatej pošty v registratúrnom denníku, overili sme 148 podpisov a osvedčili sme 48 listín.

V kultúrno - spoločenskom živote dosiahol v roku 2013  Dobrovoľný hasičský zbor významné úspechy. Päť krát sa družstvá mužov a žien umiestnili do tretieho miesta  z toho  bolo jedno prvé miesto, 1x druhé a tri tretie miesta, z toho 1 umiestnenie získalo ženské družstvo. Tradičná hasičská sobota  v júli obohatila obec o nielen tematické cvičenie hasičov, futbalový turnaj a zábavu na Kežísade, športové hry detí, ale aj o kultúrne vystúpenie folklórneho súboru zo Sliača a vystúpenie speváčky Bibiany  Martonovej. K tradičným podujatiam patrili Deň matiek, Stretnutie s jubilantmi a dôchodcami, Stretnutie s Mikulášom, netradičné bolo Vianočné odpoludnie v KD.  V neposlednom rade medzi výbornú prezentáciu obce patrí druhé postupové miesto našich stolných tenistov v minuloročnej okresnej 7. lige.

Školopovinné deti sú organizované v dobrovoľnom kresťanskom hnutí eRko pod vedením Mgr. Veroniky Surovej,  rozvíjajú si mimoškolské záujmové aktivity potrebné pre ich duchovný rast, videli sme ich napr. pri Dobrej novine.  Kultúrne povedomie, návyky na vystúpenie pred verejnosťou učí naše deti poslankyňa PaedDr. Monika Brtková, ktorá pripravovala kultúrne programy pre akcie Dňa matiek, Stretnutie dôchodcov, Stretnutie s Mikulášom.

Podporujeme aj činnosť miestnej knižnice, Obecná knižnica má 3046 knižničných jednotiek. 

 

Krátky štatistický prehľad roku 2013:

Na začiatku roka 2013 sme mali 387 obyvateľov, v roku 2013 sa prisťahovalo sa 7 občanov, 4 ženy a 3 muži

Narodili sa 3 deti  - všetko dievčatá

Odsťahovalo sa 5 občanov, 2 muži, 3  ženy

Navždy sme sa rozlúčili so šiestimi občanmi,  zomreli 5 žien a 1 muž

Počet obyvateľov k dnešnému dňu 31. 12. 2013 je 386 obyvateľov, čo je oproti roku 2012 pokles o 1 občana.

Vážení obyvatelia obce,  vážení sviatkujúci hostia,

prajem Vám do nového roka 2014 pevné zdravie, hodne šťastia, veľa pracovných ako aj osobných úspechov, aby sa sviatočná nálada plná porozumenia a lásky, šírila z našich rodín po celom Martinčeku, kde môžeme žiť ako jedna rodina. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej obce, v prospech svojich spoluobčanov.     Ďakujem aj vedeniu Hasičského zboru, Červeného kríža, Športového klubu stolného tenisu, neformálnym spolkom mladých futbalistov a mladých ľudí trénujúcich v posilňovni za naozaj výbornú spoluprácu.

Všetko dobré Vám prajem aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva. Ďakujem.

 

Sviečka i prskavka v našich očiach žiari

Prišiel čas - obráťme list v starom kalendári

Nové listy kalendára popíšme len šťastím a pokojom

To želáme Vám všetkým,  dospelým i malým deťom.

 

Marián Lauko,  starosta obce

Mgr. Danka Surová, zástupkyňa starostu

Samospráva

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý jún plní sudy vínom.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
slabý dážď 11 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 1.77m/s
tlak1017hPa
vlhkosť98%
zrážky3mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.