Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Poplatky za odpady

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Martinček

Poplatok sa platí za:

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku od 1.1.2023

  1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
    1. pri zavedenom množstvovom zbere 0,040 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
    2. pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,04109 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 15,00  EUR za osobu a kalendárny rok). Za poplatok dostane poplatník na jednu osobu resp. zamestnanca 3 kusy identifikačných štítkov na kalendárny rok pri vývoze 110 l nádoby . Cena 1 ks identifikačného štítku, pri kúpe nad rámec poplatku na osobu je 5 EUR.
    3. 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín     a veľkoobjemových komunálnych odpadov
  2. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79  ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom  s hodnotou 1.
  3. Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov (vrece), pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
  4. Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.   Nájomníci obecného bytového domu č.139 sú povinný zabezpečiť si nádoby                      na komunálny odpad.

Poplatková povinnosť:

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, poplatková povinnosť vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého, prechodného pobytu v obci Martinček, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, alebo užívanie nehnuteľnosti.

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.

Obec

Sviatok

Meniny má Edita, Edina

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

Pranostika na akt.deň

(v súčasnosti 27.). Na svatého Cypriána chladno býva často zrána.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 26. 9. 2023
jasná obloha 25 °C 13 °C
jasná obloha, juhovýchodný vánok
vietorJV, 1.46m/s
tlak1025hPa
vlhkosť49%

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.